Vedtægter

VEDTÆGTER FOR Utterslev-Kastager Borger & Venne forening

§ 1.

Navn og hjemsted: foreningens navn er Utterslev-Kastager Borger og Venneforeningforeningens

adresse er Kragenakkevej 8 Utterslev 4913 Horslunde.

§ 2.

Formål: Foreningens formål er at eje, vedligeholde og bevare Kastager Forsamlingshus som

almennyttigt lokalt samlingssted for møder og arrangementer af kulturel, lokal-politisk og selskabelig

art, for herigennem at støtte foreningslivet og fællesskaber i Kastager området.

§ 3.

Medlemmer: Medlemmer er de, som har købt 1 eller flere medlemsbeviser eller spillerbeviser.

Medlemskabet er 1 årige og personlig på navn og kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv. Den

ordinære generalforsamling fastsætter prisen på nye medlemsbeviser og evt. kontinget. Køb af

medlemsbeviser og kontingenter er varige almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§ 4.

Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær

generalforsamling afholdes hvert år senest i marts. Indkaldes sker med mindst 14 dages varsel i lokale

blade eller pr. brev: Forslag fra medlemmer til behandling skal indgives skriftligt til formanden senest

8 dage før den fastsatte dato.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v/formanden

3) Kasserens forlæggelse af det reviderede regnskab.

4) Indkomne forslag

5) Forslag til prisen for medlemsbeviser og evt. kontingent.

6) Valg.

a) af Formand samt 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

b) af Kasser samt 1 eller 2 bestyrelsesmedlem i lige år.

c) Af 1 suppleant lige år og 1 suppleant ulige år

d) Af 1 revisor ulige år 1 revisor lige år

e) Af 1 revisorsuppleant for 1 år.

7) Eventuelt: hvorunder intet kan besluttes.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af

generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger eventuelle stemmetællere. Alle beslutninger

træffes ved almindeligt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, eller afgive blanke eller

ugyldige stemmesedler, regnes det ikke med som afgivne stemmer.

Et medlem kan kun afgive en stemme uanset antal medlemsbeviser, eller spillerbeviser. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Dirigenten afgør hvorledes en afstemning skal finde

sted, ved personvalg mellem flere skal anvendes skriftlig afstemning. Sammen med et medlem kan

en ægtefælde/samlever, som ikke er medlem overvære generalforsamlingen uden stemme og taleret.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når det skønnes nødvendig, eller hvis 1/3 af

medlemmerne skriftlig begærer det med angivelse af punkter til behandling.

Indkaldelse sker senest 4 uger efter en begæring er modtaget (Juli og december dog fraregnet).

Indkaldelsen skal angive de punkter der er til behandling og kun disse kan behandles. Punktet

”Eventuelt” kan ikke behandles.

§ 5.

Bestyrelsen: Inden for rammerne af den gældende retstilstand, disse vedtægters formål,

bestemmelser og generalforsamlingens beslutninger, har bestyrelsenmyndighed til at lede

foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som bemyndiges til at forestå udlejningen af

forsamlingshuset efter regler bestyrelsen har fastsat, og den tilser, at udlejningen sker ifølge disse

og inden for forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer der falder udenfor ovenstående eller rummer risiko for

overbelægning, misbrug, hærværk, nabogener o.l..

§ 6

Bestyrelsens sammensætning og konstituering: Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer

Disse vælges for 2 år. Formanden og kasseren vælges på generalforsamling, formanden i ulige år og

kasseren i lige år. Bestyrelsen vælger af sin midte sekretær, samt næstformand til at fungere under

formandens midlertidige fravær, næstformand,

Bestyrelsen fordeler bestyrelsesopgaver imellem sig og fastsætter en forretningsorden. Den er

beslutningsdygtig når et bestyrelsesmøde er indkaldt efter regler den selv har fastsat og når et flertal

af dens medlemmer er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har

stemt for Dem. Bestyrelsen at indføre korte referater i en protokol over behandlede og besluttede

sager, der underskrives af deltagerne i mødet.

Fratræder bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanter i den valgte rækkefølge og fratræder

formanden, indtræder næstformanden, i begge tilfælde indtil nyvalg kan finde sted på den næste

ordinære generalforsamling. Ved fravær af bestyrelsesmedlemmer kan formanden indkalde

suppleanter.

§ 7.

Økonomi, regnskab og revision: Foreningens indtægter fremkommer ved udlejning af

forsamlingshuset, ved overskud på arrangementer, ved sponsorstøtte, ved evt. offentlig støtte, ved

arv og gaver m.v.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres hver kvartal af den valgte revisor, årsregnskab

udfærdiges af kasseren og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, som vælges

udenfor bestyrelsen.

§ 8.

Tegning: Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formanden eller kasseren. Pantsætning,

optagelses af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning

og underskrift af en fuldtallig bestyrelse. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at

optage driftslån efter behov, max kr. 50.000,00 kr. køb og salg, samt låneoptagelser af fast ejendom

kræver en generalforsamlingsbeslutning.

§ 9.

Hæftelse: Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til

økonomisk til ansvar som formand, kasser, bestyrelsesmedlem, valgte revisorer, eller medlem,

undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelse i forhold til foreningen, som efter den almindelige

retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 10.

Medlemsbeviser: Bestyrelsen fører en protokol over samtlige medlemsbeviser og spillerbeviser

med evt. købsdato og indehavers navn og adresse. Ved adresseændring indføres dette i protokollen.

Dersom bestyrelsen ikke kan efterspore et medlem slettes (mortificeres) vedkommende. Tilsvarende

ved dødsfald.

§ 11.

Vedtægtsændringer: En generalforsamling kan behandle vedtægtsændringer når indkaldelse er

sket i henhold til § 4. Bestyrelsen udsender sammen med ændringsforslagene, de punkter i de

hidtige vedtægter som berøres. Vedtagelsen sker med almindelig flertal af summen af de afgivende

jastemmer og nejstemmer.

§ 12.

Foreningens opløsning: Hvis bestyrelsen ser sig nødsaget til at opløse foreningen, indkaldes

der med mindst 14 dages varsel i lokale blade til en generalforsamling med oplysning om

situationen. Her forsøges valgt en ny bestyrelse. Er det ikke muligt, eller opgiver denne, indkaldes

til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter generalforsamlingen, med forslag om

foreningens opløsning og husets afhændelse, som kan vedtages med almindeligt flertal af summen

af de afgivne jaer og nejstemmer. Hvad der måtte være indbetalt for medlemsbeviser kan ikke

genudbetales til medlemmerne.

§ 13.

Anvendelse af evt. midler ved opløsning: Ved en opløsning træffer den opløsende

generalforsamling beslutning om at ned sætte et udvalg der fordeler evt. midler til rådighed for

almennyttigt formål på Vestlolland og om hvem der skal forestå den økonomiske afvikling.

Foreningens dokumenter til lokalhistorisk arkiv.

§ 14.

Ikrafttrædelse: Denne vedtægt er efter reglerne i den hidtige vedtægt endeligt vedtaget på

generalforsamlingen den 17.03.2015 og træder i kraft straks efter vedtagelsen og fuldt ud for

afviklingen af næste generalforsamling.

Generalforsamlingens referent Generalforsamlingens dirigent

Hanne Freundt

Jannie Eirup

Switch to desktop version